بای مارکتینگ، مجموعه ای است که بعد از طی کردن فراز و نشیب های متعدد، توانسته است، به عنوان یک نهاد تحقیقاتی و موثر در زمینه بازاریابی اینترنتی، به عنوان یک مرجع خاص و صرفا با جهت گیری رشد و پیشرفت فروشگاه های اینترنتی فعالیت خود را شروع کند.

کد شامد: ۱-۱-۷۰۶۶۷۱-۶۵-۴-۱

همیشه مرجعی جامع و کامل برای فروشگاه های اینترنتی، به عنوان یک نیاز اساسی، به شمار می آمد و من به این موضوع واقف بودم.

داستان من از ابتدا تا کنون…
بهمن ماه ۸۵…